top of page

Տեղեկագրի պորտալ

Մենք հպարտ ենք մեր ուսանողների մեծ նվաճումներով, և այդ ձեռքբերումներից շատերն ընդգծվել են մեր քոլեջի տեղեկագրերում:  Ստորև ծանոթացեք Քոլեջի վերջին տեղեկագրին: Արխիվի տարածքը պարունակում է նախորդ հրատարակություններ, որոնք նույնպես կարող են դիտվել:

Տեղեկագիրների արխիվ

Կրկնակի սեղմեք թղթապանակի վրա ՝ տեղեկագրերի տարվա ցանկը դիտելու համար:

bottom of page